गुणस्तर नियन्त्रण

मानक उत्पादन कार्य प्रक्रिया - प्रक्रिया र समाप्त उत्पादनहरूको लागि कडा गुण निरीक्षण